O nas

Zakład pogrzebowy G. Cieśla prowadzi działalność od 1994 roku. Punkt obsługi znajduje się w Bielsku-Białej przy ulicy Leszczyńskiej 19.


W ramach usług świadczymy Państwu profesjonalną organizację pochówków zmarłych wszystkich wyznań i obrządków. Jesteśmy do Państwa dyspozycji przez 24 godziny na dobę pod numerami telefonów: 602 110 704 lub 33 816 11 69.


Warto wiedzieć


Zasady postępowania w przypadku zgonu:
Odbiór Ciała z miejsca zgonu jest możliwy po stwierdzeniu przez lekarza zgonu i wystawieniu karty zgonu.

Śmierć w domu
Jeżeli zgon nastąpi w ciągu dnia należy wezwać lekarza rodzinnego, który stwierdzi zgon i wystawi kartę zgonu. Natomiast jeśli śmierć nastąpiła w godzinach nocnych, należy wezwać pogotowie. Lekarz dyżurny pogotowia wystawi wówczas zaświadczenie stwierdzenia zgonu, z którym należy udać się następnego dnia do lekarza rodzinnego w celu wystawienia karty zgonu.

Z kartą zgonu należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, w rejonie którego nastąpił zgon, po akt zgonu. Do sporządzenia tego dokumentu potrzebne będą również dowód osobisty osoby zmarłej oraz dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon.

Śmierć w hospicjum lub szpitalu
W takiej sytuacji kartę zgonu wystawia lekarz prowadzący. Z tym dokumentem należy udać się do USC po akt zgonu. Do jego sporządzenia potrzebne będą również dowód osobisty zmarłego i dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon.

Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku
W takich sytuacjach należy wezwać policję.
Jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia sekcji zwłok, ciało trafia do Zakładu Medycyny Sądowej. Po przeprowadzeniu sekcji zwłok, co może potrwać kilka dni, Zakład Medycyny Sądowej wystawi Kartę zgonu na podstawie przedłożonego dokumentu tożsamości Osoby Zmarłej oraz po przedłożeniu zezwolenia prokuratury na odbiór zwłok. Na podstawie tego dokumentu w Urzędzie Stanu Cywilnego wydawany jest akt zgonu.

Karta zgonu i akt zgonu


Karta zgonu to dokument stwierdzający zgon, który jest niezbędny do odebrania ciała zmarłego przez zakład pogrzebowy. Składa się on z dwóch części. Jedna z nich jest wymagana do wyrobienia aktu zgonu, zaś druga do pochówku.


Akt zgonu wyrabiany jest w Urzędzie Stanu Cywilnego. Jest on niezbędny do odebrania ciała zmarłego ze szpitala, uzyskania zasiłku pogrzebowego oraz dopełnienia formalności w zarządach cmentarzy.

Akt zgonu zawiera następujące informacje:
- nazwisko, imię lub imiona zmarłego, nazwisko rodowe, stan cywilny, miejsce i datę urodzenia, a także jego miejsce zamieszkania;
- datę, godzinę i miejsce zgonu bądź znalezienia zwłok;
- nazwisko, imię lub imiona, a także nazwisko rodowe małżonka osoby zmarłej;
- nazwiska rodowe i imiona rodziców zmarłego;
- nazwisko, imię lub imiona oraz miejsce zamieszkania osoby zgłaszającej zgon bądź dane dotyczące szpitala lub zakładu, w którym zgon nastąpił.


Dokumenty potrzebne do załatwiania formalności związanych z organizacją pogrzebu:
- dowód osobisty osoby załatwiającej
- dowód osobisty osoby zmarłej, o ile został on zwrócony przez USC
- akt zgonu
- legitymacja emeryta-rencisty albo dokument potwierdzający opłacanie składek emerytalno-rentowych

Dokumenty potrzebne do załatwienia aktu zgonu w USC:

  • karta zgonu wystawiona przez lekarza
  • dowód osobisty osoby Zmarłej
  • dowód osobisty żyjącego współmałżonka osoby zmarłej

Oczywiście może zdarzyć się, że do przeprowadzenia ceremonii pogrzebowej będą potrzebne również inne dokumenty.

Zasiłek pogrzebowy


Prawo do zasiłku pogrzebowego przysługuje rodzinie zmarłego podlegającego ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, pobierającego emeryturę lub rentę lub bez ustalonego prawa do pobierania emerytury lub renty, ale spełniającego warunki do jej uzyskania i pobierania.


Zasiłek pogrzebowy przyznawany jest osobie pokrywającej koszty pogrzebu w sytuacji, gdy zmarły lub osoba pokrywająca koszty pogrzebu objęta była świadczeniami emerytalnymi i rentowymi. Pełny zasiłek pogrzebowy przysługuje osobom będącym w pierwszej linii pokrewieństwa do osoby zmarłej. Jeśli koszty pogrzebu pokrywają osoby spoza pierwszej linii pokrewieństwa, przysługuje im zasiłek pogrzebowy do kwoty poniesionych kosztów, ale nie przekraczającej ustawowej kwoty zasiłku. Warunkiem uzyskania zasiłku jest w tym przypadku posiadanie przez zmarłego w chwili śmierci ubezpieczenia lub czynna praca zawodowa.

Nasz zakład pogrzebowy oferuje możliwość rozliczenia bezgotówkowego w ramach zasiłku pogrzebowego. Jeśli koszt pogrzebu jest niższy od przyznawanej kwoty, różnica zwracana jest po otrzymaniu zasiłku z ZUS.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci członkom rodziny, którymi są:
- małżonek (wdowa i wdowiec),
- rodzice, ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające,
- dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione oraz dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości inne dzieci,
- rodzeństwo,
- dziadkowie,
- wnuki,
- osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Zasiłki pogrzebowe wypłacają oddziały ZUS.


Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu lub też pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi albo osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły one koszty pogrzebu.

Do uzyskania zasiłku pogrzebowego wymagane są następujące dokumenty:
- poprawnie wypełniony wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
- skrócony odpis aktu zgonu, odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe
- oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu,
- dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo zgłaszającego wniosek z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane),
- zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu rentowemu w dniu śmierci (w przypadku, gdy zmarła osoba ubezpieczona lub członek rodziny osoby ubezpieczonej), nie dotyczy to osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz osób z nimi współpracujących.


Tożsamość osoby występującej z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy jest ustalana na podstawie dokumentu ze zdjęciem.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.